Splošni pogoji

PROSIMO, DA PRED UPORABO SPLETNE STRANI POZORNO PREBERETE TE SPLOŠNE POGOJE UPORABE SPLETNE STRANI.

Ta pravni dokument opisuje pogoje uporabe spletne strani Spike ešportna agencija, dostopne na neposredni spletni povezavi  (v nadaljevanju “Spletna stan”), katere lastnik in administrator je SPIKE esports Agency, rešitve za ešport, d.o.o., Breg 14, 1000 Ljubljana, matična št. 8362424000, davčna št. SI 39564525 (v nadaljevanju “SPIKE esports Agency”).

Poleg Splošnih pogojev uporabe spletne strani (v nadaljevanju “Splošni pogoji uporabe”) vas prosimo, da se seznanite tudi s Politiko zasebnosti in piškotkov, ki opredeljujejo način zbiranja in uporabo vaših podatkov ter razkrivajo, katere piškotke zbiramo ter za kakšne namene.

1. Strinjanje s Splošnimi pogoji uporabe spletne strani

Splošni pogoji uporabe spletne strani in Politika zasebnosti piškotkov (skupaj “Pogoji uporabe”) opredeljujejo dostop in pogoje uporabe  Spletne strani in vseh informacij, besedil, grafik, fotografij in drugih materialov, ki jih vsebuje  Spletna stran (skupaj “Vsebina”).

POGOJI UPORABE UREJAJO IZKLJUČNO VAŠO UPORABO  SPLETNE STRANI IN NE VELJAJO ZA MOREBITNA DRUGA PRAVNA RAZMERJA MED VAMI IN  SPIKE eSPORTS AGENCY. INFORMACIJE NA SPLETNI STRANI UPORABLJAJTE IZKLJUČNO KOT VODILO. PREDEN ZAČNEMO DELATI NA VAŠIH ZADEVAH, BOMO SKLENILI USTREZNO POGODBO Z OPREDELITVIJO MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI.

Vaša uporaba Spletne strani je pogojena s sprejemom teh Pogojev uporabe in skladnostjo vašega delovanja z njimi. Šteje se, da s prvo uporabo Spletne strani soglašate s Pogoji uporabe. ČE NE SPREJEMATE TEH POGOJEV UPORABE, NE DOSTOPAJTE IN NE UPORABLAJTE SPLETNE STRANI.

2. Omejitev uporabe

Podeljujemo vam osebno, omejeno, ne-ekskluzivno in neprenosljivo pravico do uporabe  Spletne strani za osebno in nekomercialno rabo v skladu s temi Pogoji uporabe in veljavno zakonodajo. Kot predpogoj za uporabo Spletne strani potrjujete, da spletne Strani ne boste uporabljali za noben namen, ki je nezakonit, ki ni skladen s Pogoji uporabe ali ki je v očitnem nasprotju z nameni  SPIKE esports Agency. SPIKE esports Agency si pridržuje pravico, da preiskuje pritožbe in prijavljene kršitve teh Pogojev uporabe ter da ukrepa na način, ki se mu zdi primeren, kar med drugim vključuje poročanje o sumu nezakonitih aktivnosti pristojnim organom pregona, regulatorju ali drugi tretji osebi. V primeru da je to potrebno, SPIKE esports Agency tem organom razkrije elektronske naslove, zgodovino uporabe Spletne strani, IP naslov in podatke o prometu. Prepovedano je uporabljati Spletno stran ali katerekoli Vsebine Spletne strani v nasprotju s Pogoji uporabe.

Prepovedano je uporabljati programsko opremo, ki omogoča pridobivanje informacij o uporabi Spletne strani s strani drugih uporabnikov ter ugotavljanje njihove identitete.

Z uporabo Spletne strani potrjujete, da ne boste izvajali nobenih aktivnosti, ki bi (i) po naši presoji predstavljale oziroma bi lahko predstavljale nesorazmerno in prekomerno obremenitev Spletne strani in povezane infrastrukture, (ii) kakorkoli motili ali poskušali motiti pravilno delovanje Spletne strani ali (iii) na kakršenkoli način poskušali zaobiti naše ukrepe za omejitev dostopa do Spletne strani.

3. Vsebina uporabnikov/strank

Vsa vsebina, ki jo posredujete SPIKE esports Agency, vključno z informacijami in gradivom posredovanim v okviru vaših vprašanj, odgovorov, prošenj za posredovanje informacij in komentarjev (v nadaljevanju “Vsebina uporabnika”) je vaša izključna odgovornosti in zanjo ne odgovarjamo.

Soglašate in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vso vsebino, ki nam jo posredujete. SPIKE esports Agency ne nadzira Vsebine uporabnikov in ne jamči za njeno natančnost, celovitost in kakovost. Soglašate da SPIKE esports Agency ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi jo lahko imelo vaše zanašanje na te informacije.

O domnevnih kršitvah v povezavi z Vsebino uporabnika nas prosimo obvestite na elektronski naslov: .

Vsebina, ki nam jo posredujete, bo prebrana, uporabljena in zbrana samo s strani SPIKE esports Agency ali s strani SPIKE esports Agency pooblaščenih oseb.

4. Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran in njena vsebina sta intelektualna lastnina SPIKE esports Agency oziroma njenih avtorjev ter se ne sme, razen na način določen v Pogojih uporabe, uporabljati brez izrecnega pisnega soglasja SPIKE esports Agency. 

Spike esports Agency, https://www.spikesports.agency/contact, logo, vse slike, fotografije in besedila ter vsa vsebina Spletne strani, grafike in ikone gumbov predstavljajo intelektualno lastnino SPIKE esports Agency. Vse ostale znamke, imena produktov in imena družb ali logotipi so last njihovih lastnikov.

Ime SPIKE esports Agency oz. SPIKE ešportna agencija lahko uporabljate brez našega eksplicitnega soglasja kot referenco v primeru, ko se sklicujete na svetovalne storitve, ki so že bile opravljene s strani SPIKE esports Agency. Prav tako ga lahko uporabljate v reklamne namene, pod pogojem da nam zagotovite ustrezno nadomestilo. Kakršnakoli druga uporaba zahteva eksplicitno pisno soglasje SPIKE esports Agency. Prepovedana je uporaba znamk in avtorskih pravic SPIKE esports Agency. Prepovedana je tudi označba storitev ali produktov, ki bi lahko povzročila zmedo, misleč da gre za produkte ali storitve SPIKE esports Agency. Prepovedana je uporaba produktov SPIKE esports Agency na način, ki bi se ga lahko razumelo kot da SPIKE esports Agency sponzorira, odobrava oziroma je na kakršenkoli drug način povezan z vami, vašimi aktivnostmi, produkti ali storitvami.

5. Izključitev odgovornosti

Razen če je eksplicitno zapisano v teh Pogojih uporabe, SPIKE esports Agency ne daje nobenih zavez in izključuje vsa jamstva, eksplicitna ali implicitna, v največjem obsegu možnem v skladu z veljavno zakonodajo glede ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij ter vsebine Spletne strani in povezav do spletnih strani tretjih na Spletni strani. Spletna stran, informacije in vsebina na njej ter s Spletno stranjo povezane grafike so posredovane brez kakršnega koli jamstva s strani SPIKE esports Agency.

Podatki, ki jih dajemo na Spletno stran so lahko netočni ali imajo tipkarske napake. SPIKE esports Agency ne odgovarja za škodo zaradi možnosti izgube uporabe Spletne strani, podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesnih poškodb ali katerih koli drugih škod, ki izvirajo iz (i) vašega dostopanja do Spletne strani, (ii) vaše nezmožnosti uporabe Spletne strani, (iii) kakršnekoli informacije ali vsebine, vsebovane na naši Spletni strani, (iv) vaše informacije ali gradiva posredovanega na Spletno stran. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je škoda nastala na podlagi kršitve pogodbe, odškodninske odgovornosti, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali na drug način.

6. Odpoved in pravica do zavrnitve

SPIKE esports Agency si pridružuje pravico, da lahko vsakomur kadarkoli zavrne dostop do Spletne strani, v celoti ali delno, če utemeljeno sklepamo da: (i) ste kršili Pogoje uporabe, (ii) ste za nas povzročili pravno tveganje; ali (iii) naše zagotavljanje dostopa do Spletne strani ni več ekonomsko ali socialno sprejemljivo.

Potrudili se bomo, da vas o odpovedi obvestimo preko elektronske pošte, ki ste nam jo posredovali. 

7. Povezave do spletnih strani tretjih

V primeru da pri uporabi Spletne strani uporabljate povezave do spletnih strani tretjih, boste zapustili Spletno stran. Spletne strani tretjih niso pod našim upravljanjem, zato SPIKE esports Agency v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino na teh spletnih straneh in za povezave do drugih spletnih strani, ki jih vsebujejo spletne strani tretjih. Za spletne strani tretjih veljajo njihovi splošni pogoji uporabe. SPIKE esports Agency ima na Spletni strani povezave do strani tretjih le kot pomoč, zato navajanje spletnih povezav na  Spletni strani ne predstavlja nobenega priporočila, odobritve ali potrditve s strani SPIKE esports Agency, niti ne pomeni, da SPIKE esports Agency na kakršenkoli način nakazuje, da spletna stran tretjega priporoča ali odobrava Spletno stran.

8. Spremembe Pogojev uporabe

SPIKE esports Agency si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni in dopolni Pogoje uporabe Spletne strani. Vaša odgovornost je, da se seznanite z vsemi morebitnimi spremembami. Datum zadnjih Pogojev uporabe je zapisan v dokumentu. V kolikor imate v primeru sprememb kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte na .

V primeru da postanejo Pogoji uporabe za vas nesprejemljivi oziroma da se s Pogoji uporabe po njihovi spremembi ne strinjate, Spletne strani ne uporabljajte več. Z uporabo Spletne strani soglašate s Pogoji uporabe na način kot so bili spremenjeni.

9. Ostale določbe

Pravna razmerja. Kot rezultat teh Pogojev uporabe med strankama ni nastalo nobeno podjemno, partnersko ali delovno-pravno razmerje.

Celoten dogovor. Splošni pogoji uporabe, skupaj s Politiko zasebnosti in Politiko piškotkov, urejajo pravno razmerje med vami in SPIKE esports Agency glede uporabe Spletne strani.

Brez odpovedi pravic. V primeru da katera izmed pogodbenih strank ne izvrši svoje pravice, ki jo ima na podlagi teh Pogojev uporabe, se tako ravnanje stranke ne šteje kot odpoved pravicam.

Višja sila. SPIKE esports Agency ne odgovarja za neizpolnitev obveznosti po teh Pogojih uporabe, če je taka neizpolnitev posledica katerega koli vzroka, ki je izven razumnega nadzora SPIKE esports Agency, kar med drugim vključuje mehanske, elektronske in komunikacijske okvare ali poslabšanja.

Neodvisnost določb. Če se katerakoli določba Pogojev uporabe izkaže kot neizvršljiva ali neveljavna, potem se to določbo omeji ali odpravi v najmanjšem možnem obsegu, ki je potreben, da Pogoji uporabe ostanejo v veljavi.

Prenos. SPIKE esports Agency lahko prenese ali dodeli tretjemu pravice in obveznosti iz Pogojev uporabe brez vašega soglasja.

Trajanje in prenehanje. Pogoji uporabe začnejo veljati s trenutkom, ko vstopite na Spletno stran in prenehajo veljati, ko jo prenehate uporabljati oziroma ko prenehajo veljati ti Pogoji uporabe. 

10. Pravo

Za urejanje in razlago Pogojev uporabe velja pravo Republike Slovenije. Stranki poverita izključno krajevno pristojnost sodišču v Ljubljani. 

11. Kontakti, povratne informacije in pritožbe

Če nas želite kontaktirati v zvezi s Pogoji uporabe, vas vljudno prosimo, da nam pišete na elektronski naslov . Soglašate, da lahko vašo povratno informacijo uporabimo za izboljšave in/ali spremembe  Spletne strani brez kakršnihkoli omejitev ali obveznosti plačila do vas.

 SPIKE esports Agency, rešitve za ešport, d.o.o..

Nazadnje posodobljeno: februar 2021